Zaznacz stronę

O naszym Klubie

POLONUS – Klub Polski w Brnie powstał w 1997 roku. Klub zrzesza Polaków, ich krewnych i czeskich obywateli polskiego pochodzenia żyjących w Brnie i okolicy, aktualnie liczy ponad sto członków. Celem naszych działań jest pielęgnowanie tożsamości narodowej członków i popularyzacja kultury polskiej w Republice Czeskiej.

Klub zrzesza m.in. Polaków przybyłych do brneńskich fabryk w drugiej połowie zeszłego stulecia, dalej Polaków zatrudnionych w różnych międzynarodowych korporacjach oraz Polaków, pochodzących z Śląska Cieszyńskiego, którzy tu po tudiach podjęli pracę zawodową, założyli rodziny i znaleźli byt.

Gala finałowa plebiscytu Tacy jesteśmy
Kongresu Polaków w RCz 2022

Siedziba Klubu

Członkowie klubu schodzą się co czwartek w salce klubowej w historycznym Starym Ratuszu. Spotkania czasami mają charakter zwykłych przyjacielskich pogadanek, jednakże często odbywają się tu prelekcje na tematy historyczne lub wykłady o znaczących osobistościach polskiej kultury, polskie filmy. Organizujemy wspólne obchody świąt narodowych i religijnych, kultywujemy zwyczaje  tradycje ludowe.
Klub corocznie urządza kilkudniowy wyjazd edukacyjny do Polski. Tematem wiodącym jest zazwyczaj ważne wydarzenie historyczne oraz zwiedzanie zabytków kultury i wspaniałości przyrody.
Aktywny udział klubu w imprezach kulturowych Brna i Województwa, jakimi są Babylonfest, Dni Mniejszości Narodowych oraz Dni Kultury Polskiej stał się od dawna sprawą oczywistą, podobnie jak nasz udział w promocji przybywających z Polski pisarzy, artystów lub innych znaczących osobistości. Warto przytoczyć tu takie nazwiska jak Adam Michnik, Ewa Lipska, Olga Tokarczuk, wśród przedstawicieli polityków Aleksander Kwaśniewski, Jerzy Buzek, zaś z wizytą przybywają do nas kolejno ambasadorowie i konsulowie Rzeczypospolitej w Pradze i Ostrawie.

Babylonfest 2020

Polskie Szanty w Brnie – 25 lat KLUBU POLONUS

POLONUS swoją działalnością podtrzymuje polskie tradycje, kulturę i język a razem przyczynia się do kreowania pozytywnego postrzegania Polski i Polaków.

Klub nasz jest członkiem Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Kongres zrzesza 30 polskich organizacji, z tórych największą jest Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Do współpracy z nimi wykorzystujemy każdą okazję, o czym następnie informujemy nam bliskie skupisko Polaków na Śląsku Cieszyńskim w RCz, pisząc artykuły sprawozdawcze do czeskocieszyńskiej gazety GŁOS i miesięcznika ZWROT.

Wspierają nas / Podporují nás:

Polonus – Klub Polski w Brnie, z.s. otrzymał dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 w wysokości 15000 złotych na utrzymanie siedziby organizacji. Dziękujemy!