Vyberte stránku

O našem klubu

POLONUS – Polský klub v Brně byl založen v roce 1997. Sdružuje Poláky, jejich rodinné příslušníky a české občany polského původu žijící v Brně a okolí. Cílem činnosti je udržování národní identity členů a popularizace polské kultury na území Brna a Jihomoravského kraje. V současné době má naše členská základna více než sto aktivních členů spolku.

Členové klubu jsou jednak Poláci, které sem osud zavál ještě v druhé polovině minulého století za prací v brněnských továrnách, jednak Poláci zaměstnaní v různých nadnárodních firmách a korporacích, a konečně Poláci z Těšínského Slezska, kteří zde studovali a následně získali práci, založili rodiny a našli tak nový domov.

Finále soutěže Takoví jsme 2022
Kongresu Poláků v ČR

Interiér klubu

V sídle klubu v historické budově Staré radnice se scházíme na pravidelných čtvrtečních besedách. Schůzky mají někdy charakter pouhého přátelského besedování, ale konají se zde často přednášky na téma historických událostí či významných polských osobností, promítají se polské filmy. Společně zde slavíme národní i náboženské svátky, kultivujeme lidové tradice a zvyky. Klub každoročně pořádá několikadenní tematické zájezdy do Polska zaměřené na poznávání historických památek, muzeí i přírodních krás Polska.

Aktivně se podílíme na kulturních akcích města Brna i Jihomoravského kraje, jako jsou Babylonfest, Den národnostních menšin i Dny polské kultury, účastníme se autorských vystoupení polských umělců, spisovatelů či jiných významných osobností z Polska. Uveďme alespoň některé z návštěvníků klubu – publicista Adam Michnik, básnířka Ewa Lipska, nositelka Nobelovy ceny Olga Tokarczuk, politici – Aleksander Kwaśniewski a Jerzy Buzek; pravidelně nás navštěvují velvyslanci a konsulové Polské republiky v Praze a Ostravě.

Babylonfest 2020

Oslavy 25 let klubu POLONUS na brněnské přehradě

Náš klub svou činností pěstuje polské tradice, kulturu i jazyk a v majoritní společnosti aktivně přispívá k vytváření kladného obrazu o Polsku a Polácích.

Klub POLONUS je členem Kongresu Poláků v České republice. Kongres sdružuje 30 polských organizací a spolků v ČR, z nichž největší je Polski Związek Kulturalno-Oświatowy – PZKO (Polský kulturně-osvětový svaz v ČR). S uvedenými organizacemi úzce spolupracujeme a o své činnosti je pravidelně informujeme svými články na stránkách listu GŁOS a měsíčníku ZWROT.

Wspierają nas / Podporují nás:

Polonus – Klub Polski w Brnie, z.s. otrzymał dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 w wysokości 15000 złotych na utrzymanie siedziby organizacji. Dziękujemy!